• Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi Kış Mevsiminde
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
Birlik Tüzüğü

 RİZE İLİ YEREL YÖNETİMLER ANDON İÇMESUYU TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME

BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ


Birliğin adı:
Madde 1- Birliğin adı Rize İli Yerel Yönetimler Andon İçmesuyu Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğidir.
Birliğin Kısa adı Rizesu Yap-İş’tir.

Birliğin merkezi:
Madde 2- Birliğin Merkezi Rize İli Merkez ilçesidir.

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi :
Madde 3- Birliğin hizmet ve çalışma alanı kendisini oluşturan yerel idarelerin sınırları içinde kalan alandır. Üye yerel idarelerin İmar Yasası hükümlerine göre mücavir alanları varsa bunlarda birlik alanına dahildir. Birliğin çalışma süresi daimidir.

 

Birliğin kurucuları ve hisse oranları:
Madde 4- Birliğin kurucuları ve hisse oranları aşağıdaki gibidir.

Rize Merkez Belediyesi 60 , Rize Çayeli Belediyesi %17 , Rize Kalkandere Belediyesi %8 , Rize İyidere Belediyesi %4 , Rize Derepazarı Belediyesi %3 , Rize Kendirli Belediyesi %3 , Rize Güneysu Belediyesi %2 , Rize Salarha Belediyesi %2 , Rize Muradiye Belediyesi %1 olarak belirlenmiştir.

 

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.
Madde 5- Birliğin amacı; birliği oluşturulan yerel idarelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları fakat maddi veya teknik imkanlarının yetersizliği nedeniyle tek başlarına yerine getirmelerinde güçlük çektikleri;

 

            Rize ili Andon İçmesuyu Tesislerini Yapma ve İşletme hizmetleri ile onarımını, bakımını, yapmak veya yaptırmak ve devamlı işletilmesini sağlamaktır.

            Birliğin menfaatleri doğrultusunda şirket kurma, mevzuatla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, enerji üretme ve ürettirme iktisadi faaliyetlerde bulunma ve birliğin mali kaynaklarının artırılmasının sağlanması.

Birliğin organları:
Madde 6- Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi
2- Birlik Encümeni
3- Birlik Başkanı

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik meclisinin kuruluşu:
Madde 7- Birlik meclisi üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üyelerden oluşur. Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir.

Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

Meclisin seçimle gelen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelikleriyle üyeliğini kaybedenler, birlik meclisi üyeliğini de kaydetmiş sayılırlar.

Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:
Madde 8- Birlik meclisine üye mahalli idareler; katılım payı oranı birlik bütçesinin % 4’üne kadar olanlar 1 üye seçerler.                     

Meclisin görev ve yetkileri:
Madde 9- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f) Şartlı bağışları kabul etmek.
g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

Meclis başkanlık divanı:
Madde 10- Mahalli idareler genel seçimlerini müteakip  meclis Valinin çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için meclis, başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile 2 katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Meclis toplantı ve karar nisabı:
Madde 11- Birlik meclisi her yıl  MART-MAYIS ve KASIM aylarında  olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

            Birlik Meclisi ile Birlik Encümeninin Başkan ve Üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için; Birlik Başkanına (5000), encümen üyelerine (2000), meclis üyelerine (1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur ücreti ödenir.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:
Madde 12- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar İl Valiliğinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:
Madde 13- Kesinleşen meclis kararları İl Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları:
Madde14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik encümeninin oluşumu:
Madde 15- Birlik encümeni, birlik başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği  7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Encümen üyeleri farklı mahalli idare birimlerinden oluşturulmalıdır.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Birlik Meclisi ile Birlik Encümeninin Başkan ve Üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için; Birlik Başkanına (5000), encümen üyelerine (2000), meclis üyelerine (1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur ücreti ödenebilir.

Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 16- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:
Madde 17- Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik başkanı:
Madde 18- Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik başkanının görev ve yetkileri:
Madde 19- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

Teşkilat:
Madde 20- Birlik teşkilatı, birlik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler birimi ile (birliğin faaliyet alanına göre kurulacak) teknik işler biriminden oluşur. Bu birimler gerektiğinde tek görevli tarafından da yürütülebilir.

Birlik personeli:
Madde 21- Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik müdürünün görevleri:
Madde 22- Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

MALİ HÜKÜMLER

Birliğin gelirleri:

Madde 23- Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları.
b) Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.
f) Bağışlar.
g) Diğer gelirler.

Birliğin giderleri:
Madde 24- Birliğin giderleri şunlardır:

a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
j) Diğer giderler.

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları:
Madde 25- Üye Mahalli İdareler bir önceki yıl kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamı üzerinden;

 

a)      Farklı su kaynağına sahip olmayan (keson kuyular ve kimyasal arıtımı olmayan kaynaklar farklı kaynak sayılmayacaktır) üye belediyeler %2;

b)      Birlik Arıtma tesisi şartlarında su üretimi yapan farklı kaynağa sahip (keson kuyular ve kimyasal arıtımı olmayan kaynaklar farklı kaynak sayılmayacaktır)  üye belediyeler % 05’ini birlik faaliyetlerine katılım payı olarak birliğe öder.

(a ve b bentlerinde belirtilen hesaplamalarda yerel idarelerin su satış gelirleri ve yolcu taşımacılığından elde edilecek otobüs bilet satış gelirleri dikkate alınmaz.)

Birlik bütçesi
Madde 26- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik meclisi, birlik bütçesini KASIM ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 27- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Üst yönetici:
Madde 28- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

Harcama yetkilisi:
Madde 29- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

Çalışma programı:
Madde 30- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 31- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin tutacağı defterler:
Madde 32- Birlikler, Belediyeler, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde, birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:
Madde 33- Üye Mahalli İdareler, Tesiste arıtılan sudan, Birlik meclisinin belirlediği ücret tarifesine göre faydalanabilecektir.

Birliğin üyelerinin sorumluluğu:
Madde 34- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idarelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Yönetmelik yapılması:
Madde 35- Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve Tüzüğün 12 ve 13’üncü maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Birliğe katılma:
Madde 36- Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve Valinin  onayı ile katılım gerçekleşmiş olur.


Birlikten ayrılma:
Madde 37- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile Bakanlar Kurulunun izniyle Birlik üyeliğinden ayrılabilirler.

Tüzük Değişikliği:
Madde 38- Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı valinin onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi:
Madde 39- Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.


Geçici Madde 1- Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır

Yürütme:
Madde 40- Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.

 

 

© 2015 RizeSu Yap-İş Birlik Başlanlığı
Tüm hakları saklıdır.

Adres: Piri çelebi Mah. Menderes Blv. No:182 Rize Belediye Hizmet Binası Kat:3 /RİZE
Telefon : 0(464) 2140523
Fax : (0464) 2140523
E-Posta : baskanlik@rizesuyapis.gov.tr