• Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi Kış Mevsiminde
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
Usülsüz ve Kaçak Su kullanımı İle İlgili Yönetmelik

RİZESU YAP-İŞ BİRLİK BAŞKANLIĞI

USÜLSÜZ VE KAÇAK SU KULLANIMI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Rizesu Yap-İş Birlik Başkanlığının sorumluluğunda bulunan ana isale hatları ve her türlü su tesislerinden usulsüz ve kaçak kullanım ile bunlara verilen zararların giderilmesi ve yaptırımlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 9. maddesi ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanunun Ek Madde 8 hükmü ile belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma suyunun usulsüz ve kaçak kullanımından doğan yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanunu ve Birlik Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Usulsüz Ve Kaçak Su kullanımı

MADDE 4- (1) İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından veya su şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işi kaçak su kullanımı olup, bu şekilde su kullanan kişilerin kaçak su kullanımları tutanakla tespit edilir ve kaçak su kullanımı engellenir.

(2)  Tespit edilen kaçak su miktarı, cezalı olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Kaçak su kullanımı aynı zamanda suç teşkil ettiğinden ilgilisi hakkında suç duyurusunda bulunulur.

(3)  Kaçak su kullanımı İdare tarafından görevlendirilen en az iki görevli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucu tanzim edilecek tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçak su kullananın TC kimlik no'su veya kimlik bilgileri, tüzel kişi ise unvanı ve bulunabiliyorsa vergi numarası, adresi, kaçak su kullanımının ve bağlantının şekli, tespit edilebiliyorsa kapı numarası ve benzeri bilgiler yer alır. Kaçak su kullananın veya kullanıldığını bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır. Üç nüsha halinde düzenlenecek tutanağın bir sureti, ilgilinin imzası alınabilirse kendisine; imzadan imtina etmesi veya ilgilinin bulunamaması halinde bu husus tutanağa geçirilerek bağımsız bölüme, işyerine veya yöneticiye bırakılır. Bu işlem bildirim yerine geçer. Kaçak su tutanağının bir nüshası dip koçanda bırakılır, bir nüshası da yasal işlemlerde kullanılmak üzere ilgili birimlerde muhafaza edilir. Ayrıca kaçak bağlantının fotoğrafı çekilir ve bağlantı iptal edilir.

(4)  Üye Belediyeler ve Aboneler için; Kaçak su kullanımında, tespit edilebiliyorsa belgeye dayalı olarak tespit edildiği tarihten, tespit edilemiyorsa üç aydır kaçak su kullanıldığı dikkate alınarak süre hesabı yapılır.

(5)  Kaçak su kullanımında tahakkuk ettirilecek miktar;

a) Aynı abonenin, varsa bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tahakkuka bağlanmış aylık tüketim ortalaması üzerinden.

b)Aynı abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa tahakkuka bağlanmış son üç aylık tüketimlerinin aylık ortalaması üzerinden,

(6)     Üye Belediyeler ve aboneler dışında kalanlar; İçme suyu şebeke hatları veya su şube yolu bağlantılarına müdahale ederek kaçak su kullananlara aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

a)      Kaçak su bağlantısı iptal edilerek, masraf ilgiliden fatura karşılığı tahsil edilir.

b)      Kaçak su bağlantısında kullanılan borunun çapına göre mevcut yerinden maksimum çekeceği su miktarı 1(bir) yıldır kullanıldığı dikkate alınarak hesaplama yapılır ve ilgiliye fatura edilir.

(7) Kaçak su kullanım bedeli; 5 inci ve 6 ıncı fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen kaçak su kullanım miktarı üzerinden, 4 üncü ve 6-b  fıkradaki kullanım süresine göre, ait olduğu abone grubu esas alınarak hesaplanır ve 1 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

(8)  Kaçak su kullanımında 4,5 ve 6'inci fıkralara göre tespit edilen miktara KDV eklenir.

(9)       Sayacın çalışmasını her ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca müdahale
eden, kıran, tahrip eden, İdareye haber vermeksizin sayacı yerinden söken, devre dışı bırakan
veya İdarede kayıtlı sayacının yerine başka sayaç bağlayan abone hakkında bu maddeye göre
işlem yapılır.

 

Tesislere zarar verilmesi

MADDE 5- (1) İdarenin taşınır ve taşınmaz malları ile su tesislerine zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden tahsil edilir.

(2) İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, idare tarafından uygulanan su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

 

Tarifelerin onaylı ilanı

MADDE 6-  Birlik Meclisi tarafından kabul edilen ve kesinleşen tarifeler, mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve uygun araçlarla halka duyurulur.

 

Yürürlük

MADDE 7-  Birlik Meclisi tarafından kabul edilen bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Başkanı/Birlik Müdürü yürütür.

 

Divan Başkanı                                               Katip                                                  Katip

 

Prof.Dr.Reşat KASAP                                  Burak ÇAKIROĞLU                        Tevfik KUK

Birlik Başkanı                                                ÜYE                                                  ÜYE

 

 

 

 

Birlik Tüzüğünün 12. Maddesi gereğince tasdik olunur.  …./…./2015

 

 

                                                                                                             O L U R

 

 

                                                                                                          Ersin YAZICI

 

                                                                                                          Vali              

© 2015 RizeSu Yap-İş Birlik Başlanlığı
Tüm hakları saklıdır.

Adres: Piri çelebi Mah. Menderes Blv. No:182 Rize Belediye Hizmet Binası Kat:3 /RİZE
Telefon : 0(464) 2140523
Fax : (0464) 2140523
E-Posta : baskanlik@rizesuyapis.gov.tr