• Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi Kış Mevsiminde
  • Rize İçme Suyu Arıtma Tesisi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
 
 

Adem HUYLU

Mali Hizmetler Müdürü

1976 yılında Rize'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Üniversite öğrenimine KTÜ Rize Meslek Yüksek Okulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulaması bölümünde başladıktan sonra dikey geçiş ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden Mezun oldu. 

2002 yılında Rizesu Yap-İş Birlik Başkanlığı'nda göreve başladı. 2006-2014 yılları arasında Rize Belediyesinde Mali Hizmetler Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılı başında tekrar Kurumuna dönerek halen Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREVLERİ

Ana Fonksiyonu:
İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Birlik Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.
 
Müdürlüğün Görevleri :
5355 Sayılı Birlik Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  çerçevesinde Belediye Gelir ve Gider Cetvelleri hazırlanarak onaylanması, Kesin Hesap Cetvellerinin tanzimi ve tasdiki, Tahakkuku yapılan tüm evrakların Bütçe ve Kesin hesapları ile birlikte Sayıştay Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına teftişlerinin verilmesi, Kanuni bildirge ve beyannamelerin (S.S.K. Aylık , KDV ve Muhtasar) süresi içinde ilgili kurumlara verilmesi, Su ve Katılım Payının tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, yapılan ödemelerde alınan malzemeye ait taşınır mal işlemlerinin yapılması, demirbaş kayıtlarının tutulması ve bağlı servislerin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve denetlemesini sağlar. 
 
Personel İşleri :
4857 sayılı İş Kanunu, 5355 sayılı Birlikler Yasası, 657 sayılı Devlet memurları Kanun ile personel hareketlerini içine alan ve Birliğimizi dolaylı olarak ilgilendiren diğer yasaların hükümleri doğrultusunda personelimizin her türlü hak ve çıkarlarını takip ederek, üzerine düşen görevleri Başkanlık adına yürüten birimdir.
 
Yazı İşleri :
Birlik Başkanlığı’ndan havaleli Encümen evraklarını kayıt eder, gündem hazırlar ve toplantıya gönderir, toplantıdan çıkan evrakları karar haline getirir. Karar suretlerini ilgili Müdürlüğe gönderir, karar asıllarını dosyalar.
 
Müdürlüğe gelen Meclis evraklarını kayıt eder, meclis toplantısı için gazete, hoparlör ve web sayfasında ilan verilmesini sağlar, gündem hazırlar. Meclisten sonra onaylanan teklifleri karar haline getirir, Müdürlüğe karar suretlerini zimmetle gönderir. Toplantıda görüşülen konular meclis esnasında kasete alınır, toplantıdan sonra konuları kasetten çözer ve tutanak haline getirir, gereğinin yapılması için ilgili birim müdürlüklerine havale eder.
 
Evrak Kayıt :
Gelen ve giden evrak defterlerini ayrı ayrı ve düzenli olarak tutmak. Günlü ve süreli evraka zamanında cevap vermek. Yazışmaları, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak yapmak. Birlik Başkanlığı'na gelen evrakın kayıt, dağıtım ve havale yerlerine gönderme, postalama, dosyalama hizmetlerini yürütmek. Birliğe gelen yazıların ilgili birimlere Başkanlıkça havalesi yapılan evrakların dağıtımını sağlamak, Belediye'den çıkan tüm yazıları giden evrak kayıt defterine kaydetmek , ait olduğu birimlere vermek veya adreslerine postalamak. Birlik Başkanlığı'na verilen genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarının sekreterya görevini yapmak. İmza karşılığı alacağı evrakın eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve teslim almak, gelen evrakın havalesini yaptırarak ilgili memura zimmet karşılığında vermek.
 
Satınalma İşleri :
Birliğin satın alma, ayniyat, Stoklama ve demirbaş malzemelerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli yürümesini sağlar. Birlik Başkanlığının mal ve hizmet alma işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklamasını, belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini, ihtiyaç anında hizmete sunmak, ilgili kanunlarla, kararname, tüzük, tebliğ ve genelgelerin uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesini sağlar.
 
 
 Mali Hizmetler Personel isim listesi ve görev dağılımı;

S.NO

ADI SOYADI

EĞİTİM

GÖREVİ

1

Şükran TÜRÜT

İşletme

Muhasebe personeli

2

Havva MAHMUTOĞLU

Yüksekokul

Muhasebe personeli(Görevlendirme)

3

Abdullah MERT

Lise Mezunu

Muhasebe personeli

© 2015 RizeSu Yap-İş Birlik Başlanlığı
Tüm hakları saklıdır.

Adres: Piri çelebi Mah. Menderes Blv. No:182 Rize Belediye Hizmet Binası Kat:3 /RİZE
Telefon : 0(464) 2140523
Fax : (0464) 2140523
E-Posta : baskanlik@rizesuyapis.gov.tr